Pogoji in določila

1. Uvodne določbe

1.1 Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja) družbe POLAK CZ s.r.o., s sedežem Opatov št. 348, 569 12 Opatov, matična številka: 275 05 880, številka DDV CZ27505880, ki je vpisana v poslovni register, voden pri Okrožnem sodišču v Hradcu Králové, oddelek C, vložek 23007 (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec), v skladu z določbami člena 1751(1) zakona št. 89/2012 Coll. civilnega zakonika (v nadaljnjem besedilu: civilni zakonik) urejajo medsebojne pravice in obveznosti ter druga povezana pravna razmerja v zvezi z uporabo spletne strani proizvajalca na naslovu www.nabytek-polak.cz s strani fizičnih ali pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: zainteresirane stranke).

1.2 Proizvajalec lahko pogoje spremeni ali dopolni. Vendar to ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice pogojev.

2. Opredelitev strank v pravnem razmerju

2.1 Proizvajalec

Proizvajalec je pravna oseba POLAK CZ s.r.o., 569 12 Opatov 348, matična številka: 27505880, v nadaljnjem besedilu: proizvajalec. Proizvajalec je tudi lastnik in upravljavec spletnega mesta na spletnem naslovu www.nabytek-polak.cz, ki je predmet teh splošnih pogojev, ter obravnava pritožbe in tehnična vprašanja o delovanju tega spletnega mesta.

2.2.

V teh pogojih je prodajalec fizična ali pravna oseba, ki je s proizvajalcem sklenila pogodbo o prodaji njegovega blaga. Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe z izbranim prodajalcem ima zainteresirana oseba vse pravice in obveznosti v zvezi z nakupom izbranega blaga do prodajalca, ki ji je blago dobavil, in ne do proizvajalca.

2.3.

Zainteresirana stranka je za namene teh splošnih pogojev fizična ali pravna oseba - obiskovalec spletnega mesta www.nabytek-polak.cz, ki izpolni in pošlje povpraševanje ali zahtevo izbranemu prodajalcu prek obrazca e-Praševanje ali se registrira v uporabniškem vmesniku na spletnem mestu proizvajalca.

3. e-Poizvedba, poslana posameznim prodajalcem

3.1 Vse predstavitve blaga v spletnem vmesniku proizvajalca so zgolj informativne narave. 2. odstavek 1732. člena civilnega zakonika se ne uporablja. Med proizvajalcem in interesentom ni sklenjena nobena kupoprodajna pogodba. Po poslani poizvedbi za določen izdelek, ki ga izbere interesent, bo interesenta kontaktiral prodajalec, ki ga je izbral interesent, in mu posredoval več informacij o poizvedovanem blagu, njegovih dobavnih pogojih, plačilu
in plačilnih pogojih ter zainteresirani stranki poslal ponudbo.

3.2 Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu in priporočene cene proizvajalca za posamezno blago. Priporočene cene blaga so prikazane brez davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost je priporočenim cenam blaga dodan v obrazcu za informativno povpraševanje. Navedba priporočenih cen blaga ne omejuje možnosti posameznih prodajalcev, da z interesentom sklenejo kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

3.3 Zainteresirana stranka lahko povprašuje po blagu izbranega prodajalca tako, da izpolni povpraševalni obrazec v spletnem vmesniku trgovine. Povpraševalni obrazec vsebuje zlasti podatke o

3.3.1. zahtevanem blagu in njegovi priporočeni ceni,

3.3.2. kontaktnih podatkih zainteresirane stranke,

3.3.3. izbranem prodajalcu,

3.3.4. podrobnostih o dostavi blaga, ki jih zainteresirana stranka dostavi prodajalcu,

3.3.5. želeni način plačila,

3.3.6. želeni način prevoza,

3.3.7. opombo, ki jo je ponudnik podal o zahtevanem blagu.

3.4. Zaslání poptávky přes webové rozhraní obchodu: Zájemce zašle poptávku vybranému prodejci vložením položky zboží do poptávkového formuláře (volba „vybrat“ na kartě zboží) v požadovaném počtu kusů, doplní vybrané varianty poptávaného zboží (barevnost RAL), preferovaný způsob platby, preferovaný způsob přepravy, kontaktní a dodací údaje, poznámku), vybere ze seznamu prodejců prodejce, kterému poptávku určí k vyřízení a odešle poptávku volbou „odeslat“. V případě, že poptávka nemá požadované náležitosti, systém zájemce upozorní a poptávku neodešle. Pro odeslání poptávky nemá zájemce povinnost se registrovat. Po odeslání poptávky zobrazí systém hlášení o odeslání poptávky a zájemce obdrží na e-mailovou adresu, kterou uvede na poptávce, potvrzení poptávky ve formě „kopie“ poptávky.

3.5 Šteje se, da so informacije, navedene v obrazcu za povpraševanje, pravilne. Zainteresirana stranka ima možnost preveriti informacije, preden pošlje obrazec za povpraševanje. Prodajalec potrdi prejem obrazca za povpraševanje zainteresirani stranki po elektronski pošti takoj po prejemu obrazca za povpraševanje, in sicer na elektronski naslov zainteresirane stranke, naveden v uporabniškem vmesniku ali v obrazcu za povpraševanje (v nadaljnjem besedilu: elektronski naslov zainteresirane stranke).

3.6 Prodajalec ima glede na naravo povpraševanja (količina blaga, višina cene, stroški pošiljanja) vedno pravico, da zainteresirano stranko zaprosi za dodatno pisno, telefonsko ali elektronsko potrditev povpraševanja. Če prodajalec povpraševanja na zahtevo dodatno ne potrdi, se šteje, da zainteresirana stranka ni zainteresirana za naročeno blago.

3.7 Pogodbeno razmerje (kupoprodajna pogodba) med zainteresiranim kupcem in prodajalcem, ki ga je izbral zainteresirani kupec, nastane s tem, da prodajalec zainteresiranemu kupcu pošlje ponudbo na elektronski naslov zainteresiranega kupca in zainteresirani kupec to ponudbo potrdi (sprejme) elektronsko, pisno, po telefonu ali osebno.

3.8 Sklenjena pogodba med potencialnim kupcem in prodajalcem se lahko spremeni, pojasni ali razveljavi le s sporazumom med potencialnim kupcem in prodajalcem v pisni obliki ali po elektronski pošti. Spremembe morata potrditi obe stranki.

3.9 Zainteresirana stranka soglaša z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo za sklenitev kupoprodajne pogodbe z izbranim prodajalcem. Stroške, ki jih ima zainteresirana stranka z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s pošiljanjem povpraševanja ali sklenitvijo kupoprodajne pogodbe z izbranim prodajalcem (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi zainteresirana stranka sama, pri čemer ti stroški ne smejo odstopati od osnovne cene.

4. Priporočena cena blaga

4.1 Priporočena cena blaga je za vsako vrsto blaga navedena brez DDV. DDV se prišteje h končni ceni za vse blago, zahtevano v obrazcu za povpraševanje.

4.2 Dogovor o ceni med ponudnikom in določenim prodajalcem bo dosežen šele, ko bo ponudnik izbranemu prodajalcu poslal ponudbo, ponudnik pa bo to ponudbo potrdil (se z njo strinjal).

4.3 Prodajalec ima možnost, da ne sklene pogodbe ali odstopi od pogodbe v primeru očitne napake v ceni blaga v ponudbi, ki jo je poslal, v primerjavi z običajno ceno.

5. Odgovornost za napake in garancijski pogoji

5.1. Pravice iz naslova napak v izvedbi uveljavlja kupec pri izbranem prodajalcu na naslovu njegovega sedeža in ne pri proizvajalcu. Prodajalec mora naknadno vložiti reklamacijo pri proizvajalcu.

Druge pravice in obveznosti strank

6.1 Proizvajalec v razmerju do ponudnika ni zavezan nobenim kodeksom ravnanja v smislu člena 1826(1)(e) civilnega zakonika, kakor je bil spremenjen.

6.2 Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu člena 1765(2) civilnega zakonika.

7. Varstvo osebnih podatkov in pošiljanje komercialnih sporočil

POLAK CZ s.r.o. je zavezan k varovanju in zaščiti vaših osebnih podatkov. Za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem uporabljamo številne različne varnostne tehnologije in postopke. POLAK CZ s.r.o. vaših osebnih podatkov na noben način ne bo prodal ali dal v najem nikomur drugemu. Kako prodajalec obdeluje osebne podatke kupca, je opisano v poglavju Informacije o obdelavi osebnih podatkov.

8. Pošiljanje komercialnih sporočil in shranjevanje piškotkov

Zainteresirana stranka soglaša s shranjevanjem tako imenovanih piškotkov na svojem računalniku. Če je mogoče na spletni strani opraviti povpraševanje brez shranjevanja piškotkov na računalniku zainteresirane stranke, lahko zainteresirana stranka kadar koli prekliče soglasje v skladu s prejšnjim stavkom.

9. Dostava

Zainteresirani stranki lahko izbrani(-i) trgovec(-i) dostavi(-jo) na elektronski naslov, ki ga je navedla v svojem uporabniškem računu, ali na naslov, ki ga je zainteresirana stranka navedla v obrazcu za poizvedbo.

10. Končne določbe

10.1 Pravna razmerja, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev in v njih niso izrecno navedena, urejajo ustrezne določbe zakona št. 89/2012 Z. z., civilnega zakonika, s spremembami.

10.2 Če razmerje, povezano z uporabo spletnega mesta, vsebuje mednarodni element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. To ne posega v pravice potrošnika, ki izhajajo iz splošno zavezujoče zakonodaje.

10.3 Če je ali postane katera koli določba splošnih pogojev neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.

10.4 Proizvajalec arhivira splošne pogoje v elektronski obliki, aktualno različico pa je vedno mogoče prenesti v formatu PDF.

10.5 Kontaktni podatki proizvajalca:

Naslov za dostavo: POLAK CZ s.r.o., Opatov št. 348, 569 12 Opatov

Kraj poslovanja proizvajalca: POLAK CZ s.r.o., Opatov št. 348, 569 12 Opatov

Delovni čas: 7:00-15:50 od ponedeljka do petka

E-naslov: info@polakcz.cz

Telefon: +420 737 287 808

10.6 Ti splošni pogoji veljajo od 1. oktobra 2018

V Brnu 1. oktobra 2018

POLAK CZ s.r.o.
Petr Polák, direktor